TEHNIČKA MEHANIKA – Kinematika i dinamika s vježbama – Boris Kulišić

udžbenik za treći razred tehničkih škola, za strojarske tehničare i ostale tehničke struke programa A

 

 

Udžbenik je izrađen prema nastavnom programu predmeta Tehnička mehanika za treći razred tehničkih škola koje vrše izobrazbu za zanimanje strojarskog tehničara. Namijenjen je učenicima svih tehničkih profila koji izučavaju kinematiku i dinamiku u okviru Tehničke mehanike. Da bi učenik lakše shvatio određene zakonitosti, nakon svake jedinice učenja izrađeni su primjeri karakteristični za to područje. Nakon toga slijede zadaci za vježbu različitih tipova i težine. Rješenja zadataka koji provjeravaju da li je učenik shvatio osnovne zakonitosti obrađene jedinice, nalaze se na kraju knjige. Na taj način učenik može dobiti povratnu informaciju o uspješnosti svladanoga gradiva.

Jedinice učenja su obrađene postupno i detaljno da bi učenicima bile što razumljivije. Uz to, širina gradiva povećala je opseg udžbenika. No, cilj je da se omogući nastavniku da u kreiranju izvedbenog nastavnog plana odabere ono što je za razred, grupu ili pojedinca primjereno.

TEHNIČKA MEHANIKA – Kinematika i dinamika s vježbama | Boris Kulišić

TEHNIČKA MEHANIKA – Kinematika i dinamika s vježbama – Boris Kulišić udžbenik za treći razred tehničkih škola, za strojarske tehničare i ostale tehničke struke programa A […]

10,00 

Nema na zalihi