Panorama savremenih ideja – Gaetan Picon

Stanje proizvoda: dobro.

 

POVODOM PREVODA NASLOVA PANORAMA SAVREMENIH IDEJA:

Oko nas, medutim, 1 pred nama, u nama, eve se izmenilo.  G. PIKON

Nastavljajući, posle više godina, svoju kolekciju Karijatide, KOSMOS je smatrao potrebnim da, u duhu same kolekcije, upotpuni svoja ranija izdanja jednom knjigom koja našem čitaocu donosi sliku razvoja savremene filosofije i savremene misli. Bez obzira na naše slaganje ili neslaganje sa redaktorom, PANO- RAMA SAVREMENIH IDEJA prvenstveno znači zbir najbitnijih i najosnovnijih tekstova koji označavaju put ili, tačnije rečeno, puteve toliko složene i razudene savremene misli od vremena Marksa, Ajnštajna, Frojda i drugih, koji su postavili osnove onoga što mi nazivamo modernim i savremenim duhom i kulturom današnjice.

U ovoj knjizi, svaki naš intelektualac čovek opšte kulture, ili čak stručnjak, moći će da nađe u ovom zborniku (ili možda čak maloj enciklopediji) one osnovne ili bitne tekstove koji će mu pomoći da se snade i pravilnije orijentiše u svojim misaonim postupcima i istraživanjima. Naravno, francuski redaktori su se, prilikom izbora, neizbežno-a i nesvesno rukovodili svojim shvatanjima, što se ogleda u vezivnom tekstu knjige, koji je ovde štampan garmondom; ali, u težnji da ipak budu objektivni, oni su morali doneti i tekstove koji su bili u oprečnosti sa njihovim shvatanjima. Na taj način, čitaocu ostaju dragoceni tekstovi, prikupljeni iz ogromnog broja knjiga, časopisa i publikacija do kojih bi inače vrlo teško mogli da dodu mnogi naši čitaoci i, prema tome, ostaje im da nad njima donose sami svoje sopstvene zaključke.

 

Naslov Panorama savremenih ideja

PANORAMA SAVREMENIH IDEJA nije knjiga nikakvih konačnih zaključaka niti izlaganje jedne jedinstvene metode mišljenja i istraživanja. Jednostavno, ova je knjiga instrument rada, priručnik za svakog čoveka opšte kulture koji želi da se orijentiše medu savremenim stremljenjima, a može biti i priručnik za sve one koji se posvećuju pojedinim specijali- zovanim oblastima naučnog i filosofskog istraživanja. I ona je korisna ili nekorisna, kao i svaki instrument, ne sama po sebi, već prema tome kako je bude koristio čitalac,

U Beogradu, oktobra 1960.

Dušan MATIC

Panorama savremenih ideja | Gaetan Picon

Format 17 × 24 cm
Autor Gaetan Picon
Izdavač Kosmos
Mjesto izdanja Beograd
Godina 1960
Broj stranica 626
Uvez Tvrdi
9,00 

Na zalihi